Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Oproep wetenschappelijk onderzoek Krullaards Perfect Reset

Voor een wetenschappelijk onderzoek voor de Krullaards-plaat zijn wij op zoek naar deelnemers. Onderstaand meer informatie over het onderzoek. Mocht u willen deelnemen, dan kunt u een mail sturen naar info.kpr@centrumevers.nl.

1. Wat is het doel van het onderzoek?
Lagerugklachten komen veel voor in Nederland. Vaak bezoekt men een fysiotherapeut of manueel therapeut, maar massage of oefeningen bieden nog niet altijd het gewenste resultaat: verlichting van pijnklachten. Vaak worden rugklachten of pijnklachten in de heup, bil of het bovenbeen veroorzaakt door een scheefstand van het bekken. Met dit onderzoek willen wij kijken of we de stand van het bekken kunnen corrigeren met behulp van de Krullaards Perfect Rest-therapieplaat.

2. Wat wordt onderzocht?
We zullen onderzoeken of het mogelijk is om een bekken dat scheef staat weer recht te zetten door middel van een behandeling met de Krullaards Perfect Reset.

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij ruim 50 deelnemers die een periode van drie maanden of langer in enige mate lage rugklachten ervaren. Het onderzoek bestrijkt 20 minuten op 10 en 11 juni 2016. Bij iedere deelnemer wordt vooraf een korte vragenlijst afgenomen om te zien of iemand geschikt is om deel te nemen aan het onderzoek. Voor en na de behandeling wordt bij alle proefpersonen een aantal metingen uitgevoerd om te bepalen of het bekken wel of niet scheef staat. Mocht de scheefstand bij u minder dan een halve centimeter zijn, dan kunt u niet deelnemen aan het onderzoek omdat uw bekken al (bijna) recht staat. Vervolgens krijgt de helft van de groep de echte behandeling en de andere helft van de groep een placebobehandeling. Voor de behandeling moet u plaatsnemen op een plaat. De fysiotherapeut zal eerst kijken of u de druk over beide benen gelijk verdeelt. Vervolgens komt u op de behandelplaat staan en moet u een aantal kniebuigingen maken. Het kan zijn dat u op dit moment trillingen ervaart maar dat hoeft niet. Pas nadat het onderzoek is afgelopen zal worden toegelicht in welke groep u zit. Loting heeft vooraf bepaald wie in welke groep komt.

4. Wat wordt er van u verwacht?
Als deelnemer aan dit onderzoek neemt u allereerst de vragenlijst met de onderzoeker door om te zien of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Deze vragenlijst omvat vragen als leeftijd, geslacht, ervaren rugklachten en eerdere behandelingen voor rugklachten. Het onderzoek bestaat voor u uit het meewerken aan de metingen en de behandeling. Dit zal in totaal vijftien minuten duren.

5. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
Deelname aan het onderzoek kan het voordeel geven dat u minder lagerugklachten zult ervaren. Maar het moet nadrukkelijk gezegd worden dat dit een tijdelijk effect kan zijn, omdat alleen gekeken wordt of het bekken tijdelijk kan worden rechtgezet. Het enige nadeel is dat het een korte tijdsinvestering van uw kant kost om deel te nemen aan het onderzoek. We hebben deze tijdsinvestering echter zo gering mogelijk gehouden. Het is mogelijk dat u na de behandeling enige spierpijn ervaart aangezien de houding van het lichaam wordt veranderd doordat de scheefstand van het bekken zou kunnen veranderen, dit verschilt echter per persoon en niet iedereen ervaart spierpijn. De verwachting is dat u na dit onderzoek, indien door u gewenst, nog behandeling voor uw lagerugklachten nodig heeft. De kosten van deze behandeling komen voor uw eigen rekening.

6. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich ook tijdens het onderzoek nog bedenken en stoppen. Dit heeft verder ook geen enkel nadelig effect op uw gezondheid.

7. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?
Als het onderzoek is afgelopen hoeft u verder niets te doen. Het onderzoek eindigt voor u automatisch wanneer u zelf aangeeft te willen stoppen. Indien u aangegeven heeft eventueel te willen deelnemen aan een vervolgonderzoek, kunt u daarvoor benaderd worden.

8. Wat gebeurt er met uw gegevens?
De gegevens die in het onderzoek worden verzameld, worden alleen gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Persoonsgegevens worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt gebruikt voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de onderzoeker) weet wie de persoon achter het codenummer is. De tot uw persoon herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw schriftelijke toestemming door derden worden ingezien. Dit zou kunnen zijn als er een vervolgonderzoek wordt opgestart waar nieuwe onderzoekers bij betrokken worden. Indien zich dat voordoet informeren we u erover en vragen we u daarvoor een formulier te ondertekenen. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw onderzoeksgegevens worden na afloop van het onderzoek nog enige tijd bewaard. Na 20 jaar worden alle niet-anonieme onderzoeksgegevens vernietigd.

9. Wilt u verder nog iets weten?
Als u vragen heeft over de gang van zaken rond het onderzoek, dan kunt u dit melden aan de onderzoeker. Het onderzoeksteam is bereikbaar via Kayleigh Polman op e-mailadres info.kpr@centrumevers.nl. Ook is dokter H. Van Geffen, revalidatiearts in Ziekenhuis Gelderse Vallei, bereid om als onafhankelijke arts, die niet meedoet met dit onderzoek, u informatie te verschaffen als er na informatie door het onderzoeksteam nog vragen resteren.

De opdrachtgever van dit onderzoek heeft van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht ontheffing gekregen van de verplichting een verzekering af te sluiten die de door de studie veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. De commissie is van oordeel dat dit onderzoek voor de proefpersoon naar zijn aard hooguit verwaarloosbare risico’s zijn verbonden.

10. Hoe te handelen bij klachten?
Als u klachten heeft, kunt u dit melden aan de onderzoeker. Mocht u ontevreden zijn over de gang van zaken bij het onderzoek en een klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met Centrum Evers voor de afhandeling van een klachtenprocedure.

KPR onderzoek